1896 Fredericton Encaenia

White, Edna

Graduate award: Montgomery-Campbell Prize