1896 Fredericton Encaenia

White, Edna

Graduate award: Alumni Gold Medal