1917 Fredericton Encaenia

Willet, David Gordon

Graduate award: Douglas Gold Medal